FAQ

Lurer du på noe vedrørende jusstudiet, kan det være en idè å kikke gjennom våre Spørsmål og Svar. Finner du fortsatt ikke svar på ditt spørsmål, så send oss en epost på info@treiderjus.no, eller ring oss på 24 14 97 55.

SØKNADSPROSESSEN VED TREIDER JUS

Hvordan søker jeg til jusstudiet på Treider?

– Du kan sende inn din søknad elektronisk ved å følge link på denne nettsiden, eller du kan sende inn papirsøknad per post til Treider Jus, Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO

Når er søknadsfristen?

– Treider Jus praktiserer rullerende opptak helt frem til oppstart. Vi anbefaler likevel å være tidlig ute med søknaden da plasser tildeles fortløpende.

Når kan jeg forvente svar?

– Normalt etter 1-2 uker.

Kan jeg søke på jus uten å ta opp fag ved Bjørknes?

– Ja. Det er mulig å bare søke jusdelen og ikke kombinasjonen jus/videregående.

PRISER

Hva koster jusstudiet?

– 1.avdeling jus Treider koster kr 48500,-. Dette fordeles over to terminer (høst og vår).

Kan jeg ta enkeltfag?

Du kan selvsagt ta enkeltfag, og betaler da per fag. Prisen varierer avhengig av omfang. Detaljer om pris per fag finner du i prislisten under denne linken: http://www.bjorknes.no/privat/default.asp?pzOT=29

Får jeg rabatt på Bjørknes når jeg går på Treider Jus?

-Du får 20 % rabatt på ovennevnte priser ved Bjørknes om du i Treiders søknadsskjema krysser av for kombinasjonen om at du skal forbedre videregående karakterer hos Bjørknes og studere 1.avdeling jus ved Treider.

UNDERVISNING

Hvordan er undervisningen lagt opp på 1. avdeling jus?

– Undervisningen i jus strekker seg over 3 semestre (uansett om det bare søkes på jusdelen).

Hvor foregår jus undervisningen?

– Jussundervisningen skjer i skolens lokaler i Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO.

Hvor foregår undervisningen av videregående fagene?

– Videregåendeundervisningen skjer ved Bjørknes i Løvenskioldsgate 1 på Frogner.

Er jeg automatisk oppmeldt til videregående fag når jeg melder meg på jusstudiet?

-Treider ordner ikke med oppmelding til Bjørknes sine kurs. Før studiestart har studenten et møte med rådgiver fra Bjørknes for å velge ut hvilke fag som skal forbedres

Hva er fristen for å meldes seg opp til fag på Bjørknes?

– Fristen for å melde seg opp til fag er satt til 1. juni. Studenten er selv ansvarlig for å avtale møte med rådgiver på Bjørknes før fristen har gått ut.

Hvilke fag tar man på 1. avdeling?

– Jusfagene på 1.avdeling er rettskildelære, kjøpsrett, avtalerett, menneskerettigheter, arverett, familierett, ex.phil erstatingsrett og fast eiendoms rettsforhold

Når avlegges eksamen på jusstudiet?

-I første semester avlegges kun eksamen i ex.phil.

-I andre semester avlegges eksamen med kode JUS1111, som innbefatter fagene: Rettskildelære, Avtalerett, Kjøpsrett og Menneskerettigheter.

-I tredje semester avlegges eksamen med kode JUS1211, som innbefatter fagene: Familie/Arverett, Erstatningsrett og Fast eiendom.

Må jeg betale for ex.phil selv om jeg har det fra før?

– Ja. Jusstudiet er en samlet pakke hvor ex.phil inngår. Det gis ikke rabatt selv om man ikke deltar i undervisningen. Men du trenger selvsagt ikke gå opp til eksamen en gang til.

Hvor mange timer er det med videregående fag?

– Antall undervisningstimer i videregående fag avhenger av hvor mange fag som skal tas opp.

Hvor mange timer er det med jus undervisning?

– Selve timeantallet for 1.avdeling jus er ca 348 timer. Varierende timeantall per uke, men ca 4-6 timer per uke på jusdelen.

Er dette et fulltidsstudium?

– Studenten må påregne undervisning dagtid og ettermiddag/kveld i løpet av de 3 semesterne.

Finnes det noe tilbud til de som skal gå 2. -5. avdeling på UiO?

-Nei.

 LÅNEKASSEN

Får jeg studielån for jusstudiet?

– For jusdelen gis det ikke studielån (går over 3 semestre). Treider har imidlertid en egen nedbetalingsordning for skolepenger.

Får jeg studielån for å ta opp fag på Bjørknes?

– For opptak av videregående fag gis det studielån. Lånebeløpet avhenger av hvor mange fag som skal forbedres.

DET JURIDISKE FAKULTET

Kan jeg ta Master i rettsvitenskap (jusstudiet) som privatist fra 2012?

– Nei. Fra høst 2012 kun mulig å ta 1.avdeling som privatist.

Hva vil det si å være privatist?

– Å være privatist betyr at du ikke har studierett ved Det juridiske fakultet, men mot gebyr avlegger samme eksamen som 1.avdelingstudentene med studierett ved Det juridiske fakultet.

Får jeg vitnemål fra Treider?

– Nei. Privatisten får vitnemålet fra Det juridiske fakultet. Således tilbyr Treider undervisningen, ikke selve eksamen.

Hva kreves for å komme inn på 2. avdeling på UiO etter å ha fullført 1. avdeling ved Treider?

– For å komme inn på 2.avdeling ved Det juridiske fakultet søker man med videregående karakterer pluss alderspoeng og tilleggspoeng gjennom Samordna Opptak.

Må jeg gå 1. avdeling om igjen ved UiO?

– Dersom man får opptak ved Det juridiske fakultet begynner man rett på 2.avdeling. Man må søke fritak for 1. avdeling.

Hvor mange poeng kan man få for alder?

– Det gis 2 alderspoeng fra og med det året man fyller 20. Maks 8 alderspoeng kan samles.

Hvor mange poeng får man for annen høyere utdanning?

– Det gis maks 2 tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøyskole, militær/siviltjeneste

Når må jeg søke opptak til UiO?

– Samordna opptak har kun opptak på våren til Det Juridiske Fakultet. Man velger da om man vil søke opptak for høst eller vår, eller begge deler.

Er det sant at det er lettere å komme inn på våren enn på høsten?

– Statistikk viser at kravene ikke har vært så høye for våropptak som høstopptak

Må jeg vente et halvt år for å starte på UiO etter å ha fullført 3 semestere ved Treider?

– Nei. Ettersom Treiders opplegg går over 3 semestre er det våropptaket ved Det juridiske fakultet som kanskje er mest interessant når det gjelder studierett.

Hva er poengkravene ved UiO?

Dette bør sjekkes på UiO sine hjemmesider for oppdatert krav. www.jus.uio.no

Hvordan finner jeg snittet mitt?

– Utregning av snitt er gjennomsnittskarakter ganger 10. I tillegg kan man få enten 4 språkpoeng eller 4 realfagspoeng. Fra det året man fyller 20 får man også 2 poeng per år, men maks 8 poeng.

Et eksempel:

Ole har 4.5 i snitt fra videregående = 45 poeng
Ole har tatt realfag og/eller språkfag = 4 poeng
Ole har vært i militæret eller tatt andre fag som gir 60 studiepoeng = 2 poeng
Ole forbedrer alle 4`ere: ca 5 poeng
Ole er 21 år når han søker opptak ved Det juridiske fakultet= 4 alderspoeng

Konkurransepoeng = 59,0

Hvor kan jeg finne mer informasjon om poengberegning?

– Under www.samordnaopptak.no finner du mer detaljert om poenggrenser, tilleggspoeng og poengberegning.

Gir Treider meg beskjed om hva som er gjeldende frister ved UiO?

– Studenten har selv ansvaret for å overholde de søknadsfrister som til enhver tid gjelder ved Det juridiske fakultet. Søknadsfrister og for å melde seg opp til privatisteksamen ved Det juridiske fakultet følger av nettsidene til Det juridiske fakultet, se www.jus.uio.no.

Kan Treider garantere at jeg kommer inn på UiO etter endt 1. avdeling?

– Nei. Treider gir ingen garanti for at studenten oppnår studierett ved Det juridiske fakultet.